انتشارات بنیاد مسکن
عنوان کتاب نویسنده قیمت موجود
آثار برگزیده اولین مسابقه عکس خانه های روستایی - 1,100,000ريال بلی
آثار برگزیده دومین مسابقه عکس خانه های روستایی - 1,100,000ريال بلی
آثار برگزیده سومین مسابقه عکس سیلاب 97-98 - 1,500,000ريال بلی
آسیب شناسی معماری روستایی - 45,000ريال بلی
ارائه روشهای مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد - 80,000ريال بلی
ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی - 100,000ريال بلی
ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی - 75,000ريال بلی
ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای خشتی باسقف گنبدی - 150,000ريال بلی
ارزیابی کمیت و کیفیت تولید مصالح ساختمانی - 8,000ريال بلی
ارزیابی کمیت وکیفیت تولید و عرضه و تقاضای مصالح ساخت - 7,000ريال بلی
الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی - 60,000ريال بلی
الگوهای طراحی مسیر پیاده در بافتهای روستایی - 80,000ريال بلی
الگوی خدمات رسانی روستایی - 20,000ريال بلی
بازخوانی بازسازی مسکن در مناطق زلزله زده لرستان در زلزله 85 دشت سیلاخور - 350,000ريال بلی
بافت شناسی روستایی کشور - 60,000ريال بلی
برنامه ریزی توسعه یکپارچه محلی- چارچوب نظری و عملیاتی برای ایران - 300,000ريال بلی
برنامه ریزی کالبدی - فضایی در راستای توسعه پایدار منظومه های روستایی - شهری دکتر عباس سعیدی 400,000ريال بلی
برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستایی - 150,000ريال بلی
بنیانهای نظریه ای برنامه ریزی کالبدی مناطق - 130,000ريال بلی
بهبود عملیات بنایی با آجرو بررسی ملاتهای متداول - 8,000ريال خیر
تجارب و رویکردهای مرمت و احیا روستاهای تاریخی در ایران و جهان- جلد اول - امیرحسین پورجوهری بلی
تجارب و رویکردهای مرمت و احیا روستاهای تاریخی در ایران و جهان- جلد دوم امیرحسین پورجوهری 60,000ريال بلی
تحلیل لغزش گلدیان(رودبار) ناشی اززلزله 31 خردادماه سال 1369 - 11,000ريال بلی
تحلیل مشارکت مردم در طرحهای بازسازی مناطق روستایی و راهکارهای ارتقا مشارکت - 500,000ريال بلی
تحلیل و برنامه ریزی فضایی مکانی سکونتگاهها برای کاهش خطر زلزله - 28,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه البرز جنوبی - 400,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه جنوب شرق - 400,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه جنوب غرب - 400,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه خراسان - 400,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه زاگرس - 300,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی جنوب - 300,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی شمال - 400,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه شمال غرب - 400,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه فارس - 300,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی شمال - 400,000ريال بلی
جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه مرکزی - 300,000ريال بلی
چشم انداز و نظام مدیریت برنامه ریزی توسعه کالبدی نواحی روستایی - 90,000ريال بلی
حفاظت و توسعه در بافتهای باارزش - 80,000ريال بلی
خانه های روستایی ایران - 250,000ريال بلی
دستنامه ضوابط ساختمانهای سنگی با کلاف - 50,000ريال بلی
راهبردها و سیاست های توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی - 80,000ريال بلی
راهنمای اجرایی و جزییات عایق کاری حرارتی پوسته ساختمانهای روستایی - 100,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه البرز جنوبی - 300,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه جنوب شرق - 600,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه جنوب غرب - 300,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه خراسان - 300,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه زاگرس - 600,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه ساحلی شمال - 400,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه شمال غرب - 300,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه فارس دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرح ها 600,000ريال بلی
راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه مرکزی مریم محمدی نژاد 500,000ريال بلی
راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی - 150,000ريال خیر
راهنمای محاسبه، طرح و اجرای ساختمانهای بتن مسلح - 12,000ريال بلی
راهنمای مطالعات حوزه نفوذ نقاط روستایی - 80,000ريال بلی
راهنمای مطالعات شبکه معابر روستایی - 60,000ريال بلی
راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی - 60,000ريال بلی
روستاهای تاریخی ایران – جلد اول - 2,500,000ريال بلی
روستاهای تاریخی ایران – جلد دوم - 2,500,000ريال بلی
روش شناسی مشارکتی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی - 100,000ريال بلی
روشها و مدلهای برنامه ریزی در اقتصاد روستایی - 50,000ريال بلی
زمین لغزش در مناطق زلزله خیز با تاکید بر زمین لغزشهای کیانش - 12,000ريال بلی
زمین لغزش در مناطق زلزله خیز با نگرشی بر زمین لغزشهای ... - 16,000ريال بلی
سطح‌بندي روستاهاي كشور - 35,000ريال بلی
شالوده مکان یابی استقرار روستاهای جدید - 150,000ريال بلی
شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی - 30,000ريال بلی
طراحی شهری در مناطق زلزله زده (رستم آباد) - 26,000ريال بلی
طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی - 40,000ريال بلی
طراحی و اجرای فضای سبز روستایی - 65,000ريال بلی
قابلیت سنجی زمین روستایی - 70,000ريال بلی
گزارش نقشه های هم شتاب گستره تهران و ... - 8,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر - 350,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان زنجان - 400,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان فارس - 500,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان قزوین - 200,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان گلستان - 250,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان گیلان - 250,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان مازندران - 250,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان مرکزی - 250,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان - 120,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان کردستان - 350,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان - 350,000ريال بلی
گونه شناسی مسکن روستایی استان یزد - 450,000ريال بلی
مجموعه قوانین و مقررات اختصاصی عمران روستایی - 150,000ريال خیر
مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " مسکن و بهسازی" جلد 2 - 120,000ريال بلی
مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " حکمروایی محلی" - 150,000ريال بلی
مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " مقالات برگزیده" - 150,000ريال بلی
مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار" ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 1 - 180,000ريال بلی
مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار"ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 2 - 200,000ريال بلی
مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار"مسکن و بهسازی" جلد 1 - 120,000ريال بلی
مجموعه مقالات کنفرانس: ابعاد فضایی مکانی سکونتگاههای روستایی - 83,000ريال بلی
مجموعه مقالات کنفرانس: اقتصاد مسکن روستایی - 35,000ريال بلی
مجموعه مقالات کنفرانس: برنامه ریزی و طراحی بافت روستایی (شامل دو جلد) - 110,000ريال بلی
مجموعه مقالات کنفرانس: برنامه ریزی و طراحی مسکن (شامل دو جلد) - 140,000ريال بلی
مجموعه مقالات کنفرانس: حکمروایی روستایی - 46,000ريال بلی
مجموعه مقالات کنفرانس: متن انگلیسی - 60,000ريال بلی
مجموعه مقالات کنفرانس: مدیریت بازسازی پس از سانحه و مقاوم سازی - 66,000ريال بلی
مجموعه مقالات کنفرانس: مدیریت فناوری ساخت، سازه و مصالح - 70,000ريال بلی
مروری بر تئوریهای برنامه ریزی کالبدی - 15,000ريال بلی
مستند تصویری مساجد و اماکن متبرکه بم و بروات - 800,000ريال بلی
مستندسازی فرایند اسکان موقت پس از زلزله 1382 بم - 100,000ريال بلی
مستندسازی فرایند طراحی پس از زلزله 1382 بم (با تاکید بر بخش مسکن) - 300,000ريال بلی
مستندسازی نقش و عملکرد دولت ها، موسسات بین المللی و نهادهای کمک رسان در بازسازی پس از زلزله 1382 بم - 100,000ريال خیر
ملاحظاتی بر جابه جایی سکونتگاههای روستایی - 350,000ريال بلی
ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه - 200,000ريال خیر
نظریه ها و رویکردهای سازمان یابی فضایی - 35,000ريال بلی
نمونه هایی از الگوی مسکن روستایی در بازسازی - 120,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - ازغد (استان خراسان رضوی) - 120,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - اسپیدان (استان خراسان) - 50,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - اسلاميه (استان یزد) - 60,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - انجدان (استان مرکزی) - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - اورامان تخت (استان کردستان) - 40,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - جواهرده(استان مازندران) - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - درس جین(استان زنجان) - 120,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - دره برزرود (استان اصفهان) - 50,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - رویین (خراسان شمالی) - 150,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - ریاب (استان خراسان رضوی) - 60,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - زنوزق (استان آذربایجان شرقی) - 50,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - سیمین ابرو (استان همدان) - 50,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - شمسی(استان یزد) - 120,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - شمشیر(استان کردستان) - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - فارسیان (استان گلستان) - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - فورگ (استان خراسان جنوبی) - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - قلعه بالا (استان سمنان) - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - قلعه نو (استان سیستان - 30,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - كنگ (استان خراسان رضوی) - 25,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - گشانی(استان همدان) - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - لافت (استان هرمزگان) - 30,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - هجیج (استان کردستان) - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - وركانه (استان همدان) - 60,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - کزج (استان اردبیل) - 30,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده - کندلوس (استان مازندران) نویسنده - 100,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده – عنبران علیا (استان اردبیل) - 120,000ريال بلی
یادگاری از گذشته میراثی برای آینده، قلعه نو خرقان - 400,000ريال بلی