از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ٤ اردیبهشت ١٣٩٨
  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 5726
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/IMG_20190417_092311_873.jpg
  
1398/02/04کرمانN-980204-19معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،کرمان

  
1398/02/04لرستانN-980204-18معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،لرستان

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/4.jpg
  
1398/02/04عمومیN-980204-17معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, زلزله, سیل, رانش زمین

​سیل،زلزله

  
1398/02/04ایلامN-980204-16معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, زلزله کرمانشاه, رانش زمین

​ایلام،بازسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/31.jpg
  
1398/02/04فارسN-980204-15معاونت عمران روستاییبازسازی, بلایای طبیعی, سیل, خسارت

​سیل،فارس

  
1398/02/04خراسان رضویN-980204-14معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, خسارت

سبزوار​،خراسان رضوی

  
1398/02/04چهارمحال و بختیاریN-980204-13معاونت امور مسکن شهریمسکن مهر, افتتاح و بهره برداری

​اردل،مسک​ن مهر

  
1398/02/04سمنانN-980204-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سمنان،سیل،کالپوش​

  
1398/02/04آذربایجان غربیN-980204-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, زلزله کرمانشاه

​بازسازی،زلزله

  
1398/02/04اصفهان, کرمانشاهN-980204-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, زلزله کرمانشاه

​سرپل ذهاب،کرمانشاه

  
1398/02/04گلستانN-980204-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, مقاوم سازی, مسکن روستایی, وام و تسهیلات

​وام،سیل،مقاوم سازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
1398/02/04گلستانN-980204-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​وام وتسهیلات،سیل

  
1398/02/04اصفهانN-980204-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییوام و تسهیلات, بوم گردی

​بوم گردی،اصفهان

  
1398/02/04گلستانN-980204-06معاونت عمران روستاییرانش زمین, جابجایی روستا

​جابجایی روستا،مینودشت

  
1398/02/04گلستانN-980204-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییبازسازی, سیل, پروانه ساخت

گمیشان​،گلستان​

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/1.jpg
  
1398/02/04آذربایجان غربیN-980204-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, مسکن روستایی

مهاباد​،مقاوم سازی

  
1398/02/04مازندرانN-980204-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییجابجایی خانه ها
جابجایی روستاها،رامسر
http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/12.jpg
  
1398/02/04ایلامN-980204-02معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی،ایلام

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/8.jpg
  
1398/02/04لرستانN-980204-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, جابجایی روستا

​لرستان،جابجاییروستا

  
1398/02/03گلستانN-980203-35معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

گمیشان،سیل

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20100%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20(%D8%B1%D9%87)/1.jpg
  
1398/02/03کردستانN-980203-34حوزه ریاستگزارش عملکرد بنیاد مسکن استان

​گزارش عملکرد بنیاد استان کردستان

  
1398/02/03لرستانN-980203-33معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, مقاوم سازی

​کردستان،

  
1398/02/03خراسان رضویN-980203-32معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, خسارت

​سبزوار ​

  
1398/02/03گلستانN-980203-31معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییبازسازی, مقاوم سازی, سند مالکیت, گزارش عملکرد بنیاد مسکن استان

​گلستان

  
1398/02/03عمومیN-980203-30معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, خسارت

​سیل،بازسازی

  
1398/02/03همدانN-980203-29معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, خسارت

​سیل،نهاوند

  
1398/02/03عمومیN-980203-28معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​وام و تسهیلات،سیل

  
1398/02/03عمومیN-980203-27معاونت پشتیبانی, معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی،سیل​

  
1398/02/03عمومیN-980203-26معاونت عمران روستاییطرح هادی, طرحهای عمرانی

​طرح هادی،عمران روستایی

  
1398/02/03همدانN-980203-25معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, خسارت

​ملایر​،بازسازی

1 - 30بعدی