از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 6493
  
1398/04/26خوزستانN-980426-13معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​بازسازی تعمیری

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/6.jpg
  
1398/04/26همدانN-980426-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمصالح ساختمانی

سیمان

http://www.bonyadmaskan.ir/Kermanshah_EQ/6-%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%82%D9%81/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%82%D9%81%20(12).jpg
  
1398/04/26قزوین, لرستانN-980426-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​بازسازی

  
1398/04/26آذربایجان غربیN-980426-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

مقاوم سازی

  
1398/04/26قمN-980426-09معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایینوسازی بافت فرسوده

نوسازی بافت فرسوده

  
1398/04/26ایلامN-980426-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییجانمایی زمین

​جانمایی زمین

  
1398/04/26زنجانN-980426-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​بازسازی

  
1398/04/26لرستانN-980426-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییاعتبارات

​اعتبارات

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/7.jpg
  
1398/04/26گلستانN-980426-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییاعتبارات

​تسهیلات

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/5.jpg
  
1398/04/26سمنانN-980426-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییجانمایی زمین

جانمایی زمین

  
1398/04/26چهارمحال و بختیاریN-980426-02معاونت عمران روستاییاعتبارات

​تسهیلات

  
1398/04/26ایلامN-980426-03معاونت عمران روستاییعمران روستایی, قیر

قیر

  
1398/04/26خوزستانN-980426-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات

بازسازی

  
1398/04/25خوزستانN-980425-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​بازسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%87%D8%AC%DB%8C%D8%AC.jpg
  
1398/04/25کردستانN-980425-10معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی

  
1398/04/25خوزستانN-980425-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی

  
1398/04/25مرکزیN-980425-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

  
1398/04/25عمومیN-980425-07حوزه ریاست, معاونت پشتیبانی, معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات

​وام و تسهیلات

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/8.jpg
  
1398/04/25مازندرانN-980425-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات

وام و تسهیلات سیل

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87/9.jpg
  
1398/04/25خوزستانN-980425-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

زلزله

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/20.jpg
  
1398/04/25تهران, خوزستانN-980425-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

سیل

  
1398/04/25یزدN-980425-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

  
1398/04/25خوزستانN-980425-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمصالح ساختمانی

​مصالح ساختمانی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/mahdian3.jpg
  
1398/04/25عمومیN-980425-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی

  
1398/04/24لرستانN-980424-15معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​بازسازی

  
1398/04/24عمومیN-980424-14معاونت امور مسکن شهریبافت با ارزش

بافت با ارزش

  
1398/04/24عمومیN-980424-13معاونت امور مسکن شهریواگذاری زمین

واگذاری زمین

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87/11.jpg
  
1398/04/24زنجانN-980424-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

بازسازی

  
1398/04/24خراسان جنوبیN-980424-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات

​تسهیلات

  
1398/04/24عمومیN-980424-10معاونت عمران روستاییوام و تسهیلات

​تسهیلات

1 - 30بعدی