از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
یکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
  
  
  
پوشه: 0- تخریب0- تخریب1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 0- کلنگ زنی0- کلنگ زنی1398/2/3 10:30 ق.ظ
پوشه: 1- آوار برداری1- آوار برداری1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 2- پی کنی2- پی کنی1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 3- فونداسیون3- فونداسیون1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 4- بتن ریزی4- بتن ریزی1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 5- اسکلت بندی5- اسکلت بندی1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 6- اجرای سقف6- اجرای سقف1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 7- دیوار چینی7- دیوار چینی1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 8- ایزوگام8- ایزوگام1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 9- اجرای نما9- اجرای نما1398/2/3 10:13 ق.ظ